Portfolio
return to Minnesota properties

O’Reilly Auto Parts

2905 E. Lake Street, Minneapolis MN
Square Footage:
17,923
Asset Class:
Retail
Status:
Owned
Description:
Single tenant auto parts store